Fin
  1. Skip to navigation
  2. Skip to content
  3. Skip to sidebar


Yhtiöjärjestys

1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on suomeksi F-Secure Oyj ja englanniksi F-Secure Corporation ja kotipaikka Helsinki.

2 Yhtiön toimiala

Yhtiön toimialana on valmistaa tietokone-ohjelmia, harjoittaa tietokoneiden, sähkölaitteiden sekä tietokoneohjelmien ja tarvikkeiden maahantuontia, vientiä ja myyntitoimintaa, tarjota informaatioteknologiaan liittyviä palveluita sekä harjoittaa informaatioteknologiaan liittyvää konsultointia sekä opetus- ja julkaisutoimintaa. Yhtiö harjoittaa lisäksi arvopaperikauppaa.

3 Arvo-osuusjärjestelmä

Yhtiön osakkeet kuuluvat hallituksen määräämän ilmoittautumispäivän jälkeen arvo-osuusjärjestelmään. Ilmoittautumispäivän jälkeen oikeus saada yhtiöstä jaettavia varoja sekä merkintäoikeus osakepääomaa korotettaessa on vain sillä

1)    joka on täsmäytyspäivänä merkitty osakkeenomistajaksi osakasluetteloon
2)    jonka oikeus suorityksen saamiseen on täsmäytyspäivänä kirjattu osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan arvo-osuustilille ja merkitty osakasluetteloon; tai
3)    jos osake on hallintarekisteröity, jonka arvo-osuustilille osake on täsmäytyspäivänä kirjattu ja
jonka osakkeiden hoitaja on täsmäytyspäivänä merkitty osakasluetteloon osakkeiden hoitajaksi.

4 Hallitus

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään kolme ja enintään seitsemän varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

5 Toimitusjohtaja

Hallituksen on valittava yhtiölle toimitusjohtaja ja määrättävä tämän palkkaehdot.

6 Toiminimen kirjoitusoikeus

Yhtiön toiminimen kirjoittavat paitsi hallituksen jäsenet yhdessä, myös se ja ne henkilöt, joille hallitus myöntää toiminimen kirjoitusoikeuden sekä yhtiön toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja yksin, sekä kaksi hallituksen jäsentä yhdessä. Prokuroiden antamisesta päättää hallitus.

7 Tilikausi

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

8 Tilintarkastajat

Yhtiöllä on tilintarkastaja, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

9 Kokouskutsu ja osallistumisoikeus ja äänestysoikeus yhtiökokouksessa

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille lain mukaisessa ajassa ennen kokousta julkaisemalla yhtiökokouskutsu yhtiön internetsivuilla.

Osakkeenomistajan on, voidakseen osallistua yhtiökokoukseen, ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kutsussa mainittuna päivänä.  

Yhtiökokouksessa oikeuttaa jokainen osake yhteen (1) ääneen. Äänestystavan määrää kokouksen puheenjohtaja.

10 Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä lain mukaisessa ajassa tilikauden päättymisestä. Yhtiökokous voidaan pitää yhtiön kotipaikan lisäksi myös Espoossa ja Vantaalla.

Kokouksessa on:

ESITETTÄVÄ

1 tilinpäätös ja toimintakertomus;
2 tilintarkastuskertomus;

PÄÄTETTÄVÄ

4 tilinpäätöksen vahvistamisesta;
4 toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen ja/tai
Konsernitaseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta;
5 vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle;
6 hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista,
7 hallituksen jäsenten lukumäärästä;

VALITTAVA

8 hallituksen jäsenet,
9 yksi tilintarkastaja ja tarvittaessa hänelle varamies.