Fin
  1. Skip to navigation
  2. Skip to content
  3. Skip to sidebar


Hallinnointi

F-Secure Oyj noudattaa yrityksen hallinnointiin liittyviä sääntöjä ja eettisiä periaatteita sekä osakeyhtiölakia, arvopaperimarkkinalakia, Nasdaq OMX Helsinki Oy:n sääntöjä listayhtiöille ja muita julkisesti listattujen yritysten hallinnointiin liittyviä säännöksiä.

Yhtiö noudattaa Suomen Arvopaperimarkkinayhdistyksen julkaisemia listayhtiöiden hallinnointi- ja ohjausjärjestelmiä (Corporate Governance) koskevia suosituksia, kuten näillä yhtiön Internet-sivuilla on kuvattu. Suomen Arvopaperimarkkinayhdistys on Elinkeinoelämän keskusliitto ry:n, NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ja Keskuskauppakamarin perustama yhteistyöelin. Suositukset ovat yleisesti saatavilla osoitteessa www.cgfinland.fi.

F-Securen selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2013.

Hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä on esitelty näillä sivuilla pääpiirteissään.