Fin
  1. Skip to navigation
  2. Skip to content
  3. Skip to sidebar


Sisäinen tarkastus

Sisäinen valvonta

Sisäisen valvonnan tarkoituksena on varmistaa, että yhtiön liiketoiminta on tehokasta ja strategian mukaista ja että taloudellinen raportointi ja hallintoa koskevat tiedot ovat luotettavia ja sovellettavissa olevien säännösten ja toimintaperiaatteiden mukaisia.

Sisäinen valvonta sisältää kaikki ohjeistukset, säännöstöt, prosessit, käytännöt ja organisaation rakennetta koskevat tiedot, jotka auttavat varmistamaan, että liiketoimintaon kaikkien sovellettavissa olevien lakien ja säännösten mukaista ja että taloudellinen raportointi on oikein. Ohjeistukset ja määräykset on tehty sen varmistamiseksi, että taloudellinen tieto antaa oikean ja tarkan kuvan toiminnasta ja yhtiön taloudellisesta tilanteesta. Toteutunutta kehitystä seurataan myynti- ja kustannustavoitteiden osalta toiminnan ohjausjärjestelmillä päivittäin, viikoittain tai kuukausittain.

Yhtiö seuraa jatkuvasti kustannusten toteutumista, kannattavuutta sekä tulevia ja lähteviä maksuja. Jos epäjohdonmukaisuuksia ilmenee, niihin tartutaan välittömästi. Yhtiön controlling-yksikkö toimii läheisessä yhteistyössä talousjohtajan ja eri liiketoimintojen kanssa, ja tarjoaa olennaista tietoa liiketoiminnan suunnittelun sekä myyntiennusteiden pohjaksi. Ennusteita ja myynnin toteutumista seurataan jatkuvasti erilaisin menetelmin. Yhtiön controlling-tiimi vastaa sisäisen laskennan oikeellisuudesta ja luotettavuudesta. Controlling-toiminto tapaa jatkuvasti yrityksen liiketoimintojen vetäjiä ja avainhenkilöitä, jotta ennusteiden luotettavuutta pystytään jatkuvasti arvioimaan.

Vuonna 2012 yhtiön sisäinen valvonta keskittyi erityisesti uudistuneen organisaation talouden hallintaan. Lisäksi valvontaa kohdistettiin edelleen etenkin pilvipalveluliiketoiminnan ja sen uudelleenjärjestelyn taloudelliseen tukemiseen. Muita tärkeitä painopistealueita olivat Latinalaisen Amerikan markkina-alueen laajentamisen taloudellinen seuranta sekä tutkimus- ja tuotekehitysprojektien aktivointien ja arvonalennusten seuranta.

Sisäinen tarkastus

Sisäisen tarkastuksen periaatteet on sisällytetty kirjallisiin toimintaohjeisiin liittyen kirjanpitoon, riskienhallintaan, sisäiseen valvontaan ja toimintoihin kaikissa F-Securen yksiköissä. Ohjeistuksia koordinoi yhtiön laskentaosasto. Yhtiön ohjeistukset kattavat myös kirjanpidon, raportoinnin, dokumentoinnin ja auktorisoinnit sekä muut olennaiset asiat. F-Securella ei ole erillistä sisäisen tarkastuksen toimintoa, ja siksi tämä on otettu huomioon ulkoisen tilintarkastuksen laajuutta suunnitellessa. Talousjohto tapaa tilintarkastajat useita kertoja vuodessa.